พัฒนาการของเด็กวัย 6 ขวบ – 12 ปี

พัฒนาการของเด็กวัย 6 – 12 ปี

เด็กในวัยเรียน 6 – 12 ปี ถือเป็นช่วงสำคัญของเด็กในการเรียนรู้ทักษะชีวิต และพัฒนาการต่างๆทางด้านสติปัญญา ดังนั้น ธรรมชาติและพฤติกรรมการเรียนรู้จึงมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตในแต่ละขวบปี ซึ่งสามรถสรุปได้ดังต่อไปนี้


อายุ 6 ปี

เด็กวัยนี้สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งของต่างๆได้ แต่ไม่เข้าใจระยะใกล้หรือไกลของสถานที่ เด็กวัยนี้ยังคิดถึงแต่เรื่องปัจจุบันคิดถึงแต่เรื่องตัวเองพัวพันอยู่แต่ไม่สนใจความสำเร็จของกิจกรรมนั้น แต่เมื่อหมดความสนใจจะเลิกทำทันที โดยไม่สนใจว่างานนั้นจะสำเร็จหรือไม่


อายุ 7 ปี

เด็กวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็น รู้จักชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมค่อนขางสั้น ดังนั้นถ้ามีงานหลายอย่างให้เด็กทำควรจะแบ่งหรือกำหนดให้เป็นส่วนๆไม่ควรให้พร้อมกันที่เดียวเพราะจะทำให้เด็กเมื่อ

อายุ 8 ปี

เด็กวัยนี้มีความสนใจมักถามมากขึ้น มีความสนใจที่จะทำงานให้สำเร็จสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆได้

อายุ 9 ปี

เด็กวัยนี้เป็นเด็กที่รู้จักใช้เหตุผล ชอบอ่านหนังสือที่กล่าวข้อเท็จจริง สามารถแก้ปัญหาและรู้จักหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกต สนใจที่จะสะสมสิ่งของและจะเลียนแบบการกระทำต่างๆของคนอื่น

อายุ 10 ปี

วัยนี้เป็นที่สมองกำลังพัฒนาเต็มที่ มีการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ ไม่ทำอย่างหุนหันพลันแล่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

อายุ 11 – 12 ปี

เด็กวัยนี้จะมีเพื่อนวัยเดียวกัน มีการเล่นเป็นกลุ่มจะเริ่มแสดงความสนใจในเพศตรงข้ามจะเห็นว่าความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญ เริ่มเอาใจใส่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง